E-books Sconto

Jesteś już członkiem? Zaloguj się

Jesteś już członkiem? Zaloguj się

E-BOOKSCONTO

Warunki usługi

 

Artykuł 1. Definicje

W niniejszych ogólnych warunkach mają zastosowanie następujące definicje:

 1. Umowa dodatkowa: umowa, na podstawie której konsument nabywa produkty, treści cyfrowe i/lub usługi w związku z umową zawieraną na odległość, a towary, treści cyfrowe i/lub usługi są dostarczane przez przedsiębiorcę lub osobę trzecią na podstawie umowy między ta trzecia i przedsiębiorca;
 2. Okres odstąpienia od umowy: czas, w którym Konsument może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy;
 3. Konsument: Osoba fizyczna niewykonująca zawodu lub działalności gospodarczej, która zawiera z przedsiębiorcą umowę na odległość;
 4. Dzień: dzień kalendarzowy;
 5. Treści cyfrowe: dane wytwarzane i dostarczane w formie cyfrowej;
 6. Umowa na czas trwania: umowa obejmująca regularne dostarczanie towarów, usług i/lub treści cyfrowych przez określony czas;
 7. Trwały nośnik: Każde narzędzie, w tym poczta elektroniczna, które umożliwia konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego w sposób umożliwiający przyszłe zapoznanie się lub wykorzystanie przez okres dostosowany do celu, w jakim informacje te są przeznaczone i który umożliwia odtworzenie w niezmienionej postaci przechowywanych informacji;
 8. Prawo odstąpienia od umowy: możliwość odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość w okresie do odstąpienia od umowy;
 9. Przedsiębiorca: osoba fizyczna lub prawna, która oferuje konsumentom produkty, (dostęp do) treści cyfrowych i/lub usługi zdalne;
 • Umowa zawarta na odległość: Umowa zawarta między przedsiębiorcą a konsumentem w ramach zorganizowanego systemu sprzedaży na odległość produktów, treści cyfrowych i/lub usług, na mocy której do zawarcia umowy włącznie korzysta się wyłącznie lub częściowo z jednego lub więcej technik komunikacji na odległość;
 • Plan członkostwa: spersonalizowana usługa świadczona przez przedsiębiorcę w celu odkrywania i zamawiania produktów ze zniżką, w tym wszystkie funkcje i funkcje, rekomendacje i recenzje, strona internetowa i interfejsy użytkownika, a także wszystkie treści i oprogramowanie związane z taką usługą.
 • Wzór formularza odstąpienia od umowy: europejski wzór formularza odstąpienia od umowy przedstawiony w załączniku I do niniejszych warunków;
 • Technika porozumiewania się na odległość: oznacza możliwość zawarcia umowy bez konieczności przebywania konsumenta i przedsiębiorcy w tym samym pomieszczeniu.

Artykuł 2. Tożsamość przedsiębiorcy
Ebooki-sconto
Adres: Admiraliteitskade 50-624 (bez adresu zwrotnego)
3062ED Rotterdam
Holandia
E-mail:account@ebooks-sconto.com

artykuł 3. Zastosowanie

 1. Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do każdej oferty przedsiębiorcy oraz do każdej umowy zawieranej na odległość między przedsiębiorcą a konsumentem.
 2. Przed zawarciem umowy na odległość treść niniejszych ogólnych warunków zostaje udostępniona konsumentowi. Jeżeli nie będzie to racjonalnie możliwe, przedsiębiorca wskaże przed zawarciem umowy na odległość, w jaki sposób konsument ma zapoznać się z przedsiębiorcą z ogólnymi warunkami oraz że na żądanie konsumenta przedsiębiorca udzieli ogólnych warunków bezpłatnie i tak szybko, jak to możliwe.
 3. W przypadku zawarcia umowy na odległość drogą elektroniczną, w drodze odstępstwa od poprzedniego ustępu i przed zawarciem umowy na odległość, tekst niniejszych ogólnych warunków może zostać udostępniony konsumentowi drogą elektroniczną w taki sposób, aby można było łatwe do przechowywania przez konsumenta na trwałym nośniku danych. Jeżeli nie jest to racjonalnie możliwe, przedsiębiorca wskazuje przed zawarciem umowy na odległość, gdzie konsument może zapoznać się z ogólnymi warunkami drogą elektroniczną oraz że na żądanie konsumenta ogólne warunki zostaną udostępnione Konsument bezpłatnie.
 4. W przypadku, gdy oprócz niniejszych ogólnych warunków mają zastosowanie szczególne warunki dotyczące produktu lub usługi, akapity drugi i trzeci stosuje się mutatis mutandis, a konsument może, w przypadku sprzecznych warunków, zawsze powołać się na mające zastosowanie postanowienie, które jest najkorzystniejsze dla jego.
 5. Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszych ogólnych warunków w dowolnym momencie zostanie całkowicie lub częściowo nieważne lub unieważnione, wówczas pozostałe postanowienia umowy i niniejszych ogólnych warunków zachowują ważność, a nieważne lub unieważnione postanowienia zostaną, za obopólną zgodą umowy, zostaną niezwłocznie zastąpione postanowieniami, które w jak największym stopniu zbliżą zakres postanowień pierwotnych.
 6. Okoliczności i zdarzenia, które nie są uregulowane w niniejszych ogólnych warunkach, należy oceniać „w duchu” niniejszych ogólnych warunków.
 7. Niejasności dotyczące interpretacji lub treści jednego lub kilku postanowień niniejszych ogólnych warunków należy interpretować „w duchu” niniejszych warunków.

Artykuł 4. Oferta

 1. Oferta jest niezobowiązująca i niezobowiązująca. Przedsiębiorca ma prawo w każdym czasie modyfikować i uzupełniać ofertę.
 2. Jeśli oferta ma ograniczony okres ważności lub podlega warunkom, jest to wyraźnie zaznaczone w ofercie.
 3. Oferta zawiera pełny i dokładny opis oferowanych produktów, treści cyfrowych i/lub usług. Opis jest wystarczająco szczegółowy, aby umożliwić konsumentowi dokonanie właściwej oceny oferty. Jeśli przedsiębiorca wykorzystuje obrazy, stanowią one zgodne z prawdą przedstawienie oferowanych produktów, usług i/lub treści cyfrowych. Oczywiste pomyłki lub oczywiste omyłki w ofercie nie wiążą przedsiębiorcy.
 4. Każda oferta zawiera takie informacje, aby dla konsumenta było jasne, jakie prawa i obowiązki wiążą się z przyjęciem oferty.
 5. Wszystkie zdjęcia, specyfikacje i dane zawarte w ofercie mają charakter informacyjny i w żadnym wypadku nie stanowią podstawy do odszkodowania, zadośćuczynienia za rzekome szkody lub rozwiązania umowy.

Artykuł 5. Umowa

 1. Umowa zostaje zawarta, z zastrzeżeniem ust. 4, z chwilą przyjęcia przez konsumenta oferty zgodnej z obowiązującymi warunkami.
 2. Jeżeli konsument przyjął ofertę drogą elektroniczną, przedsiębiorca niezwłocznie potwierdza elektronicznie otrzymanie akceptacji przez konsumenta. Jeżeli otrzymanie tej akceptacji nie zostanie potwierdzone przez przedsiębiorcę, konsument może rozwiązać umowę.
 3. W przypadku zawarcia umowy drogą elektroniczną przedsiębiorca podejmie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia elektronicznego przesyłania danych i zapewnienia bezpiecznego środowiska sieciowego. Jeżeli konsument może zapłacić drogą elektroniczną, przedsiębiorca zastosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa.
 4. Przedsiębiorca może, w ramach obowiązujących przepisów prawnych, dowiedzieć się, czy konsument jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań płatniczych, a także dowiedzieć się o wszystkich innych faktach i czynnikach, które są ważne dla oceny, czy byłby odpowiedzialny za zawarcie umowy na odległość z konkretnego konsumenta. Jeżeli na podstawie tego dochodzenia przedsiębiorca ma uzasadnione podstawy, aby nie zawierać umowy, ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia lub żądania lub zażądać dodatkowych warunków.
 5. Najpóźniej w momencie dostarczenia konsumentowi produktu, usługi lub treści cyfrowych przedsiębiorca przekaże konsumentowi następujące informacje na piśmie lub w taki sposób, aby konsument mógł je przechowywać w przystępny sposób na trwałym nośniku Nośnik danych:
 6. Adres siedziby przedsiębiorcy, pod którym konsument może złożyć reklamację;
 7. Warunki, na jakich i sposób, w jaki konsument może skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, lub wyraźne poinformowanie o wyłączeniu prawa odstąpienia od umowy;
 8. Informacje o gwarancjach i istniejących usługach po zakupie;
 9. Cena – wraz ze wszystkimi podatkami – produktu, usługi lub treści cyfrowych; W stosownych przypadkach koszt dostawy; oraz sposobie płatności, dostawy lub wykonania umowy zawartej na odległość;
 10. Wymogi dotyczące rozwiązania umowy, jeżeli umowa została zawarta na okres dłuższy niż jeden rok lub jest zawarta na czas nieokreślony;
 11. Jeżeli konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy, wzór formularza odstąpienia od umowy.
 12. Jeżeli umowa przewiduje subskrypcję lub inną stałą formę dostawy lub korzystania z produktów, usług lub treści cyfrowych, postanowienie ustępu poprzedzającego ma zastosowanie tylko do pierwszej dostawy lub korzystania.
 13. Każda umowa zostaje zawarta pod warunkiem zawieszającym dostępności wystarczającej liczby produktów, usług lub treści cyfrowych.

Artykuł 6. Okres karencji – przerwy

 

Dla produktów:

 1. Konsument może rozwiązać umowę zakupu produktu w okresie odstąpienia od umowy trwającym co najmniej 14 dni bez podania przyczyny. Przedsiębiorca może zapytać konsumenta o przyczynę odstąpienia od umowy, ale nie może zobowiązać go do podania takiej przyczyny.
 2. Bieg terminu na odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1, rozpoczyna się od następnego dnia po otrzymaniu przez konsumenta lub wskazanej przez konsumenta osoby trzeciej niebędącej przewoźnikiem produktu albo:
 3. Jeżeli konsument zamówił kilka produktów w tym samym zamówieniu: dzień, w którym konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia otrzymał ostatni produkt. Przedsiębiorca może, o ile wyraźnie poinformował o tym konsumenta przed złożeniem zamówienia, odmówić przyjęcia zamówienia obejmującego wiele produktów o różnym czasie dostawy.
 4. Jeżeli dostawa Produktu składa się z kilku przesyłek lub części: od dnia, w którym Konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia otrzymał ostatnią przesyłkę lub ostatnią część;
 5. W umowie chodzi o regularną dostawę produktów przez określony czas: dzień, w którym konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia otrzymał pierwszy produkt.
W przypadku usług i treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym:
 1. Konsument może rozwiązać umowę o świadczenie usług oraz umowę o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczonych na nośniku materialnym na okres co najmniej 14 dni bez podania przyczyny. Przedsiębiorca może zapytać konsumenta o przyczynę odstąpienia od umowy, ale nie może zobowiązać go do podania takiej przyczyny
 2. Okres ugodowy, o którym mowa w ust. 3, rozpoczyna się w dniu następującym po dniu zawarcia umowy.
Wydłużony okres do namysłu dla produktów, usług i treści cyfrowych, które nie zostały dostarczone na nośniku materialnym w przypadku braku informacji o prawie odstąpienia od umowy:
 1. Jeżeli przedsiębiorca nie przekazał konsumentowi wymaganych prawem informacji dotyczących prawa odstąpienia od umowy lub wzoru formularza odstąpienia od umowy, termin na odstąpienie od umowy wygasa po upływie 12 miesięcy od zakończenia okresu na odstąpienie od umowy, o którym mowa w ustępach powyżej.
 2. Jeżeli przedsiębiorca udzielił konsumentowi informacji, o których mowa w paragrafie poprzedzającym, w terminie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia biegu pierwotnego okresu na odstąpienie od umowy, okres na odstąpienie od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym konsument otrzymał informacje od przedsiębiorcy.

Artykuł 7. Obowiązki konsumentów w okresie odstąpienia od umowy

 1. W okresie odstąpienia od umowy konsument będzie ostrożnie obchodził się z produktem i opakowaniem. Rozpakowuje lub używa produkt tylko w zakresie niezbędnym do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. Punktem wyjścia jest to, że konsument może obchodzić się z produktem i sprawdzać go tylko tak, jak powinien to robić w sklepie.
 2. Konsument ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości produktu wynikające ze sposobu obchodzenia się z produktem wykraczającego poza dopuszczalny w ust. 
 3. Konsument nie ponosi odpowiedzialności za utratę wartości produktu, jeżeli przedsiębiorca nie udzielił mu wszystkich wymaganych prawem informacji o prawie odstąpienia od umowy przed zawarciem umowy lub w momencie jej zawarcia.

Artykuł 8. Korzystanie z prawa odstąpienia od umowy i kosztów

 1. Jeżeli konsument skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, zgłasza to przedsiębiorcy w okresie do odstąpienia od umowy za pomocą wzoru formularza odstąpienia od umowy lub w inny sposób jednoznacznie.
 2. Konsument powinien jak najszybciej, ale nie później niż w ciągu 14 dni od dnia następnego zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, zwrócić produkt lub przekazać go (przedstawicielowi) przedsiębiorcy. Nie jest to konieczne, jeśli przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze produkt. Konsument w każdym przypadku dotrzymał terminu zwrotu, jeżeli odeśle produkt przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 3. Konsument powinien zwrócić produkt wraz ze wszystkimi dostarczonymi akcesoriami, jeśli to możliwe w oryginalnym stanie i opakowaniu oraz zgodnie z rozsądnymi i jasnymi instrukcjami dostarczonymi przez przedsiębiorcę.
 4. Ryzyko i ciężar dowodu prawidłowego i terminowego wykonania prawa do odstąpienia od umowy spoczywa na konsumencie.
 5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu. Jeżeli przedsiębiorca nie poinformował, że konsument ma ponieść te koszty, albo jeżeli przedsiębiorca wskaże, że poniesie te koszty, konsument nie musi ponosić kosztów zwrotu.
 6. Jeżeli konsument odstąpi od umowy po uprzednim wyraźnym żądaniu, aby świadczenie usługi lub dostarczenie gazu, wody lub energii elektrycznej niegotowych do sprzedaży zostało dokonane w ograniczonej ilości lub w ograniczonej ilości w okresie chłodzenia, konsument jest winien przedsiębiorcy kwotę proporcjonalną do tę część swojego zobowiązania, którą przedsiębiorca wypełnił w momencie odstąpienia.
 7. Konsument nie ponosi kosztów dostarczenia w całości lub w części treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli:
 8. Nie zgodził się wyraźnie na faktyczne rozpoczęcie umowy przed końcem okresu ugodowego;
 9. nie przyznał, że jest świadomy utraty prawa odstąpienia od umowy z chwilą wyrażenia zgody na zawarcie umowy; lub
 10. Przedsiębiorca nie potwierdził powyższego oświadczenia konsumenta.
 11. Jeśli konsument skorzysta z prawa odstąpienia od umowy, wszystkie umowy dodatkowe zostaną automatycznie rozwiązane.

Artykuł 9. obowiązek prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku odstąpienia

 1. Jeżeli przedsiębiorca umożliwi konsumentowi złożenie oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną, niezwłocznie po jego otrzymaniu prześle konsumentowi potwierdzenie otrzymania tego oświadczenia.
 2. Przedsiębiorca zwraca przedsiębiorcy wszystkie płatności dokonane przez konsumenta, w tym wszelkie koszty dostawy naliczone przez przedsiębiorcę za zwracany produkt, niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym konsument poinformował go o odstąpieniu od umowy. O ile przedsiębiorca nie zaproponuje, że sam odbierze produkt, może poczekać ze zwrotem do momentu otrzymania produktu lub wykazania przez konsumenta, że ​​zwrócił produkt, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
 3. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie użył konsument, chyba że konsument wyrazi zgodę na inny sposób płatności. Zwrot jest bezpłatny dla konsumenta.
 4. Jeżeli konsument wybrał droższy sposób dostawy niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia, przedsiębiorca nie musi zwracać dodatkowych kosztów za droższy sposób.

Artykuł 10. Wyłączenie prawa odstąpienia

 1. Przedsiębiorca może wyłączyć następujące produkty i usługi z prawa odstąpienia od umowy, ale tylko wtedy, gdy przedsiębiorca wyraźnie to zaznaczył w ofercie lub przynajmniej terminowo przed zawarciem umowy:
 2. Produkty lub usługi, których cena podlega wahaniom na rynkach finansowych, na które przedsiębiorca nie ma wpływu i które mogą wystąpić w okresie do odstąpienia od umowy;
 3. Umowy zawierane w ramach aukcji publicznej. Aukcja publiczna oznacza sposób sprzedaży, w ramach którego produkty, treści cyfrowe lub usługi są oferowane przez przedsiębiorcę konsumentowi, który jest osobiście obecny na aukcji lub ma możliwość osobistego uczestniczenia w aukcji, pod kierunkiem prowadzącego aukcje i gdzie zwycięski oferent jest zobowiązany do odebrania produktów, treści cyfrowych i/lub usług;
 4. Umowy o świadczenie usług po pełnym wykonaniu usługi, ale tylko w przypadku:
 5. Świadczenie usługi rozpoczęło się za wyraźną uprzednią zgodą konsumenta; oraz
 6. Konsument oświadczył, że traci prawo odstąpienia od umowy z chwilą pełnego wykonania przez przedsiębiorcę uzgodnionej usługi;
 7. wycieczki zorganizowane, o których mowa w art. 7:500 holenderskiego kodeksu cywilnego oraz umowy przewozu pasażerów;
 8. Umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres wykonania i innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, świadczenia usług najmu samochodów oraz gastronomii;
 9. umów dotyczących spędzania wolnego czasu, jeżeli w umowie oznaczono termin lub okres realizacji;
 10. Produkty wyprodukowane według specyfikacji konsumenta, nieprefabrykowane i wytworzone na podstawie indywidualnego wyboru lub decyzji konsumenta albo wyraźnie przeznaczone dla konkretnej osoby;
 11. Produkty, które szybko się psują lub mają ograniczony okres przydatności do spożycia;
 12. Produkty zapieczętowane, które ze względu na ochronę zdrowia lub higienę nie nadają się do zwrotu i których opakowanie zostało naruszone po dostarczeniu;
 13. Produkty, które ze względu na swój charakter po dostarczeniu zostają nieodwracalnie zmieszane z innymi produktami;
 14. Napoje alkoholowe, których cena jest ustalana przy zawarciu umowy, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których rzeczywista wartość zależy od wahań na rynku, na które przedsiębiorca nie ma wpływu;
 15. zapieczętowanych nagrań audio, wideo i oprogramowania komputerowego, których plomba została naruszona po dostarczeniu;
 16. Gazety, periodyki lub czasopisma, z wyjątkiem prenumeraty;
 17. Dostarczanie treści cyfrowych innych niż na nośniku materialnym, ale tylko wtedy, gdy:
 18. Świadczenie rozpoczęło się za wyraźną uprzednią zgodą konsumenta; oraz
 19. Konsument oświadczył, że utraci prawo odstąpienia od umowy.

Artykuł 11. Cena

 1. W okresie ważności podanym w ofercie ceny oferowanych produktów i/lub usług nie ulegają podwyższeniu, z wyłączeniem zmian cen wynikających ze zmian stawek podatku VAT.
 2. W drodze odstępstwa od ustępu poprzedzającego przedsiębiorca może oferować produkty lub usługi o zmiennych cenach, jeżeli ceny podlegają wahaniom na rynkach finansowych i na które to wahania przedsiębiorca nie ma wpływu. Wahania te oraz fakt, że wszelkie podane ceny są cenami orientacyjnymi, są wskazane w ofercie.
 3. Podwyżki cen w okresie 3 miesięcy po zawarciu umowy są dopuszczalne tylko wtedy, gdy wynikają z przepisów ustawowych lub przepisów.
 4. Podwyżki cen od 3 miesięcy po zawarciu umowy są dozwolone tylko wtedy, gdy przedsiębiorca to zastrzegł i:
 5. Wynikają one z przepisów ustawowych lub przepisów; lub
 6. Konsument ma prawo odstąpić od umowy z dniem wejścia w życie podwyższenia ceny.
 7. Ceny podane w ofercie produktów lub usług zawierają podatek VAT.

Artykuł 12. Umowa Compliance i dodatkowa gwarancja

 1. Przedsiębiorca gwarantuje, że produkty i/lub usługi są zgodne z umową, specyfikacjami wymienionymi w ofercie, uzasadnionymi wymaganiami solidności i/lub użyteczności oraz przepisami prawa i/lub rozporządzeniami rządowymi obowiązującymi w dniu zawarcia umowy . W przypadku uzgodnienia przedsiębiorca gwarantuje również, że produkt nadaje się do innego niż normalne użytku.
 2. Dodatkowa gwarancja udzielona przez przedsiębiorcę, jego dostawcę, producenta lub importera nigdy nie ogranicza praw i roszczeń, jakie konsument może dochodzić wobec przedsiębiorcy na podstawie umowy, jeżeli przedsiębiorca nie wykona umowy lub jej części.
 3. Dodatkowa gwarancja, o której mowa powyżej, oznacza zobowiązanie przedsiębiorcy, jego dostawcy, importera lub producenta, w którym przyznaje on konsumentowi określone prawa lub roszczenia, wykraczające poza to, co jest wymagane przepisami prawa, na wypadek niewykonania przez przedsiębiorcę umowy lub jej części.

Artykuł 13. Dostawa i wykonanie

 1. Przedsiębiorca zachowa najwyższą staranność przy przyjmowaniu zamówień na produkty i ich dostawie przy ocenie wniosków o świadczenie usług.
 2. Miejscem dostawy jest adres, który konsument podał przedsiębiorcy.
 3. Z zastrzeżeniem konieczności uwzględnienia warunków, firmy zrealizują świadczenie usług, jednakowo w ciągu 30 dni, chyba że uzgodniono inny termin dostawy. Jeśli dostawa jest zaprogramowana lub jeśli zamówienie nie może zostać zrealizowane lub zostanie zrealizowane tylko pomyślnie, odbiorca otrzyma powiadomienie nie później niż 30 dni po złożeniu zamówienia. W takim przypadku konsument ma prawo do bezpłatnego rozwiązania umowy oraz do opłaty godziwej.
 4. Po odstąpieniu zgodnie z ustępem poprzedzającym przedsiębiorca niezwłocznie zwróci konsumentowi zapłaconą kwotę.
 5. Ryzyko uszkodzenia i/lub utraty produktów spoczywa na przedsiębiorcy do momentu dostarczenia ich konsumentowi lub wcześniej wyznaczonemu przedstawicielowi i poinformowania przedsiębiorcy, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.

Artykuł 14. Umowy czasowe

 

Zakończenie:
 1. Konsument może wypowiedzieć umowę, która została zawarta na czas nieoznaczony i polega na regularnym dostarczaniu produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług, w każdym czasie z zachowaniem uzgodnionych zasad wypowiedzenia i okresu wypowiedzenia nie dłuższego niż jeden miesiąc .
 2. Konsument może rozwiązać umowę zawartą na czas oznaczony, która polega na regularnym dostarczaniu produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług, w każdym czasie przed upływem określonego czasu, z uwzględnieniem uzgodnionych zasad wypowiedzenia oraz okres wypowiedzenia nie dłuższy niż jeden miesiąc.
 3. W zakresie umów, o których mowa powyżej, konsument może:
 4. rozwiązać je w dowolnym momencie i nie może to być ograniczone do rozwiązania w określonym czasie lub okresie;
 5. Przynajmniej rozwiązać je w taki sam sposób, w jaki zawarł te umowy;
 6. Wypowiedz zawsze z takim samym okresem wypowiedzenia, jaki określił sobie przedsiębiorca.
Rozszerzenie i odnowienie:
 1. Umowa zawarta na czas określony, która obejmuje regularną dostawę produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług, nie może zostać automatycznie przedłużona lub automatycznie przedłużona lub odnowiona na określony czas.
 2. W drodze odstępstwa od poprzedniego ustępu umowa, która została zawarta na czas określony i która obejmuje regularne dostarczanie dzienników i tygodników oraz czasopism, może zostać automatycznie przedłużona na okres do trzech miesięcy, jeżeli Konsument może wypowiedzieć tę przedłużoną umowę do końca okresu odnowienia z zachowaniem okresu wypowiedzenia nie dłuższego niż jeden miesiąc.
 3. Umowa, która została zawarta na czas określony i która obejmuje regularną dostawę produktów lub świadczenie usług, może zostać milcząco przedłużona na czas nieokreślony tylko wtedy, gdy konsument może ją wypowiedzieć w dowolnym momencie z zachowaniem okresu wypowiedzenia nie dłuższego niż jeden miesiąc. Okres wypowiedzenia nie może przekraczać trzech miesięcy w przypadku umowy o regularne dostarczanie, lecz rzadziej niż raz w miesiącu, dzienników, wiadomości i tygodników oraz periodyków.
 4. Umowa o ograniczonym czasie trwania na okres próbny lub wprowadzający w celu regularnego dostarczania dzienników, wiadomości i tygodników oraz periodyków (okres próbny lub prenumerata wstępna) nie może być milcząco kontynuowana i wygasa automatycznie po zakończeniu okresu próbnego lub wstępnego.
Czas trwania:
 1. Jeżeli umowa została zawarta na okres dłuższy niż rok, konsument może po upływie roku rozwiązać umowę w każdym czasie z zachowaniem okresu wypowiedzenia nie dłuższego niż jeden miesiąc, chyba że byłoby to nierozsądne i sprawiedliwe.

 

Artykuł 15. Plany członkostwa

 1. The entrepreneur may offer a number of discount membership plans, including special promotional plans or memberships offered by third parties in conjunction with the provision of their own products and services. Some membership plans may have differing conditions and limitations, which will be disclosed to the consumer at his sign-up.
 2. Konsument musi mieć ukończone 18 lat lub być pełnoletnim w swojej prowincji, terytorium lub kraju, aby zostać członkiem planu członkostwa. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z usługi wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
 3. Plan członkostwa i wszelkie produkty zamówione w ramach planu członkostwa są przeznaczone wyłącznie do osobistego i niekomercyjnego użytku konsumenta i nie mogą być udostępniane osobom spoza gospodarstwa domowego konsumenta. W okresie obowiązywania planu członkostwa konsument otrzymuje ograniczone, niewyłączne, niezbywalne prawo dostępu do usługi rabatowej i może zamawiać produkty ze zniżką. Z wyjątkiem powyższego żadne prawa, tytuły ani odsetki nie zostaną przeniesione na konsumenta.
 4. Konsument, który założył konto w planie członkostwa i którego metoda płatności jest płatna, ma dostęp i kontrolę nad swoim kontem członkostwa oraz jest odpowiedzialny za wszelkie działania wykonywane za pośrednictwem jego konta członkowskiego. Konsument jest odpowiedzialny za aktualizację i utrzymanie dokładności informacji, które przekazał przedsiębiorcy w związku z jego kontem. Przedsiębiorca może zamknąć konto lub zawiesić konto konsumenta, aby chronić konsumenta, przedsiębiorcę lub naszych partnerów przed kradzieżą tożsamości lub inną nieuczciwą działalnością.
 5. Możesz anulować swoje członkostwo ebook-sconto w dowolnym momencie i będziesz mieć dostęp do członkostwa ebook-sconto do końca miesięcznego okresu rozliczeniowego. Aby anulować, wyślij wiadomość e-mail na adres account@ebooks-sconto.com.

Artykuł 16. Płatność

 1. W zakresie nieprzewidzianym inaczej w umowie lub w dodatkowych warunkach, należności od konsumenta należy uiścić w ciągu 14 dni od rozpoczęcia okresu odstąpienia od umowy, a w przypadku braku okresu odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od dnia zawarcie umowy. W przypadku umowy o świadczenie usługi bieg terminu rozpoczyna się od następnego dnia po otrzymaniu przez konsumenta potwierdzenia zawarcia umowy.
 2. W przypadku sprzedaży produktów konsumentom, konsument nigdy nie może być zobowiązany do dokonania przedpłaty w wysokości większej niż 50%. Jeżeli określono przedpłatę, konsument nie może dochodzić żadnych praw dotyczących realizacji danego zamówienia lub usługi przed dokonaniem określonej przedpłaty.
 3. Konsument ma obowiązek niezwłocznie zgłosić przedsiębiorcy nieścisłości w podanych lub podanych szczegółach płatności.
 4. Jeżeli konsument nie wywiąże się w terminie ze swoich zobowiązań płatniczych, przedsiębiorca poinformuje go o tym fakcie i wyznaczy konsumentowi dodatkowy termin 14 dni na wykonanie zobowiązań płatniczych. Jeżeli konsument nie wywiąże się ze swoich zobowiązań płatniczych po tym dodatkowym 14-dniowym terminie, kwota pozostająca do zapłaty przez konsumenta zostanie powiększona o odsetki ustawowe, a przedsiębiorca jest uprawniony do obciążenia poniesionymi przez niego pozasądowymi kosztami windykacji . Ta opłata za pobranie jest ograniczona do:
 5. 15% od zaległych kwot do 2500 €, =;
 6. 10% od kolejnych 2500 €, = i 5% od kolejnych 5000 €, = z minimalną kwotą 40 €, =.

Przedsiębiorca może odstąpić od wyżej wymienionych kwot i procentów na korzyść konsumenta.

Artykuł 17. Procedura reklamacyjna

 1. Przedsiębiorca posiada wystarczająco nagłośnioną procedurę reklamacyjną i rozpatruje reklamacje zgodnie z niniejszą procedurą reklamacyjną.
 2. Reklamację dotyczącą wykonania umowy należy złożyć w całości iz jasnym opisem reklamacji do przedsiębiorcy w rozsądnym terminie po stwierdzeniu przez konsumenta wad.
 3. Reklamacje złożone przedsiębiorcy rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Jeżeli reklamacja wymaga przewidywalnego dłuższego czasu rozpatrzenia, przedsiębiorca odpowie w terminie 14 dni, wysyłając wiadomość o jej otrzymaniu oraz wskazując, kiedy konsument może spodziewać się bardziej szczegółowej odpowiedzi.
 4. Jeżeli reklamacja nie może zostać rozstrzygnięta za obopólną zgodą w rozsądnym terminie lub w ciągu 3 miesięcy od złożenia reklamacji, powstaje spór podlegający rozstrzygnięciu sporu.

Artykuł 18. Spory

 1. Umowy między przedsiębiorcą a konsumentem, których dotyczą niniejsze ogólne warunki, podlegają wyłącznie prawu holenderskiemu.
 2. Postępowanie sądowe w związku z niniejszą umową będzie prowadzone wyłącznie przed właściwym sądem w Amsterdamie w Holandii.

Artykuł 19 Postanowienia dodatkowe lub derogacyjne

Wszelkie postanowienia stanowiące odstępstwo od niniejszych ogólnych warunków nie mogą działać na szkodę konsumenta i muszą być utrwalone na piśmie lub w taki sposób, aby konsument mógł mieć do nich dostęp i przechowywać je na trwałym nośniku danych.

Shopping Cart